INTEGRITETSPOLICY

INTEGRITETSPOLICY FÖR KUNDER HOS ÅKERSBERGA VEDSPISAR

Åkersberga Vedspisar AB (nedan kallat “Åkersberga Vedspisar” eller “vi”) behandlar dina personuppgifter korrekt och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och regler. Vi vill vara transparenta kring hur och varför vi behandlar personuppgifter, och denna integritetspolicy ger dig insyn i vår hantering.

Ansvar för personuppgifterna Åkersberga Vedspisar AB, org.nr: 556703–6974, är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter. Du kan kontakta oss via e-post på info@akersbergavedspisar.se.

Personuppgifter som behandlas av Åkersberga Vedspisar

Vi behandlar främst personuppgifter om följande kategorier av personer: våra kunder, framtida kunder (du som ännu inte är kund men som vi hoppas ska bli det), registrerade kunder på vår webbplats, besökare på vår webbplats och, om du representerar ett företag, även personuppgifter om de fysiska personer som representerar ditt företag (t.ex. kontaktpersoner, beställare, inköpare, med flera). I de flesta fall har du själv lämnat uppgifterna till oss, och i vissa fall samlas uppgifterna in från tredje part.

Vilka personuppgifter behandlas?

Vi behandlar namn och olika typer av kontaktuppgifter. Vid behov behandlar vi även personnummer och uppgifter om din fastighet, IP-adress samt relevanta uppgifter om dina ärenden eller transaktioner med Åkersberga Vedspisar (t.ex. köp- eller offertinformation, betalningsinformation). Ibland lagrar vi även information om besökare på vår webbplats, såsom ålder, kön och ort. Vi behandlar kreditkortsnummer men sparar inte kreditkortsuppgifterna själva, eftersom denna information endast lagras av kredit- och betaltjänstföretag. Vi strävar efter att all information ska vara uppdaterad och korrekt. Vi behandlar endast relevant information för att uppfylla våra syften, vilka beskrivs nedan.

Syften med behandlingen av personuppgifter

Nedan beskriver vi varför vi behandlar personuppgifter och på vilken rättslig grund.

För att administrera och genomföra olika affärshändelser och transaktioner med dig: Detta inkluderar att ta emot begäran om offert, köp av produkter eller tjänster samt att hantera registrering av kundkonto och genomföra eventuella betalningar. Behandlingen grundar sig på att vi behöver kunna fullgöra avtal med dig som kund eller utföra åtgärder innan ett eventuellt avtal ingås.

För att hantera kundtjänstärenden, följa upp och analysera garantiärenden: Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge support och hantera eventuella reklamationer, garantiärenden eller andra kundtjänstärenden. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att tillhandahålla god kundservice och säkerställa kundnöjdhet.

För att kommunicera med dig och ge information om våra produkter och tjänster: Vi kan använda dina personuppgifter för att skicka relevant information, marknadsföring eller erbjudanden via e-post, telefon eller andra kommunikationskanaler. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att informera om våra produkter och tjänster samt marknadsföra dem till dig som kund eller potentiell kund. Du har alltid möjlighet att avbryta sådana kommunikationer genom att följa anvisningarna i meddelandet eller genom att kontakta oss.

För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster: Vi kan behandla personuppgifter för att analysera och utvärdera kundbeteenden, preferenser och behov. Syftet är att förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter dina önskemål. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att utveckla och förbättra våra affärsaktiviteter.

För att uppfylla rättsliga förpliktelser: Vi kan behandla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokförings- och redovisningskrav eller krav enligt tillämplig lagstiftning.

För att skydda våra rättigheter och intressen: I vissa fall kan vi behandla personuppgifter för att skydda våra rättigheter, egendom eller säkerhet, samt för att förebygga och utreda eventuellt bedrägeri, missbruk eller olaglig verksamhet. Behandlingen grundar sig på vårt legitima intresse av att skydda vår verksamhet och säkerställa rättssäkerheten.

Lagringstid för personuppgifter

Vi sparar personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs ovan eller enligt gällande lagstiftning. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna mot obehörig åtkomst, förstörelse eller förlust.

Dina rättigheter som registrerad

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Det inkluderar rätten att begära tillgång till dina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter, begära radering av uppgifter eller begränsning av behandling, samt invända mot behandlingen av dina uppgifter. Du har också rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). För att utöva dina rättigheter eller om du har några frågor eller klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss.