MILJÖPOLICY

Vår miljövision är att öka användningen av biomassa. Att elda med en förnybar energikälla som ved passar vår filosofi. Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Våra miljömål:

  • Följa gällande lagar och förordningar
  • I alla lägen sortera byggavfall
  • Skapa återvinnings flöde för transportpallar
  • Sträva efter att använda förnyelsebara material
  • Våra fordon skall aldrig vara äldre än 3 år. Våra fordon måste klara kraven för Euro 6

Miljöpåverkan

De varumärken vi säljer innehar den senaste tekniken vad gäller hög verkningsgrad, god energideklaration och minimalt partikelutsläpp. Vi gillar inte ”slit & släng” mentaliteten utan värdesätter de leverantörer som producerar kvalité och som, över tid, tillhandahåller reservdelar för maximalt utnyttjande. Vår Projektering utgår ifrån beställarens önskemål samt myndighetskrav. Vid projektering tar vi alltid hänsyn till vår och beställarens miljöpolicy. Vid utförande skall noggrann planering av projektet bidra med synergier vad gäller transporter, materialåtgång, källsortering mm.

Våra Leverantörer bedöms utifrån miljövärden. Våra leverantörer skall ha tydlig och informativ hemsida gällande miljöpåverkan vid produktion. Som minimum skall våra leverantörer klara aktuella myndighetskrav och skall följa vår kvalitets- och miljöpolicy. Då vi anser att god ekonomisk ställning bidrar till aktivare miljöarbete så kontrolleras våra affärspartners löpande genom upplysningstjänst.

Uppföljning

  • Lokaler: I våra lokaler används bergvärme system, vedeldning, tillsammans med Återvinning av ventilationsluft. Vi följer och utvärderar utvecklingen av förnybara alternativ.
  • Kunder: Vi informerar alltid våra kunder om det bästa miljövalet
  • Medarbetare: Utbildas internt i hur vi minskar vår miljöpåverkan.

Organisation och kompetensutveckling

Ansvariga för Miljöarbete på Åkersberga Vedspisar är: Jonny Mattsson jonny@akersbergavedspisar.se & Samuel Odell Skyddsombud info@akersbergavedspisar.se

Tel. 08-540 205 45

Kommunikation

Miljöfrågor tas upp på arbetsplatsmöten (minst en gång/kvartal)

Dokumentstyrning

All dokumenthantering som berör bolagets miljöarbete finns i vår terminalmiljö. Samtliga dokument arkiveras på nätverket eller i pärmar.

Mattias Wedin Olsson, verkställande direktör

Åkersberga Vedspisar